Sote-koulutus ja valmennus

Osaamisen vahvistamista ja uusia tapoja tehdä

Sosiaali- ja terveysalalla muutos on jatkuva olotila. Organisaatiot muuttuvat, asiakkaat muuttuvat ja asiakkaiden kokemat haasteet ovat enenevissä määrin moniulotteisempia ja henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys aiheuttaa huolta organisaatioiden johdossa ja lähiesimiestyössä.

Sektorirajat ylittävä monialainen tiimityö tulee olemaan arkea sote-alalla ja toimiakseen se tarvitsee vahvaa yhteistyötä ja tavoitteellisuutta kaikilta osapuolilta ja myös johtamista.

Lisäksi ennalta-arvaamattomat muutokset maailmantilanteessa aiheuttavat stressiä sekä johtajissa että johdettavissa.

Yksi merkittävä seikka henkilökunnan työviihtyvyyden kannalta on se, että perustehtävä on selkeä ja työtä ohjaa selkeät toimintamallit. Henkilökunta haluaa olla mukana päätöksenteossa ja mitä enemmän tätä voidaan toteuttaa, sitä todennäköisempää on työssä jaksaminen.

Työyhteisön kehittäminen, koulutus, yhteisten toimintamallien luominen ja koko henkilöstön huomioiminen nousee tulevaisuudessa isoon arvoon, kun pohditaan työnantajamielikuvaa.

Sote-valmennukset

Sote-valmennus on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava prosessi, jossa keskitytään esimerkiksi

 • Tietyn potilas/asiakasryhmän hoitoon -> hoitomallin luominen
 • Haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan kohtaamiseen (väkivallan uhka)
 • Työryhmän sisäisen luottamuksen, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja osaamisen vahvistamiseen
 • Toimintaympäristön muutoksesta aiheutuneen stressin hallintaan (korona, monialaiset tiimit yms.)

Valmennuksesta odotettava hyöty

 • Vähentää haasteelliseksi koetun asiakas/potilasryhmän hoidosta ja kohtaamisesta aiheutuvaa stressiä ja turhautumista
 • Antaa tukea kliiniselle päätöksenteolle ja helpottaa päätösten tekemistä
 • Vapauttaa aikaa muihin tehtäviin
 • Lisää työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia
 • Tehostaa työryhmän yhteistyötä
 • Kannustaa henkilöstöä yhteiseen ongelmanratkaisuun
 • Hoidon tasalaatuisuus lisääntyy - > asiakastyytyväisyys kasvaa

Selkeä, kliinistä työtä helpottava toimintamalli, lisää työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, jotka ovat varsinkin sote-alalla kullanarvoisia asioita ja varmasti monen esimiehen huolenaiheita.

Valmennuksessa coachin, eli minun tehtävä on auttaa työryhmää asettamaan tavoite ja kasvattamaan sen saavuttamiseksi tarvittavaa motivaatiota ja löytämään oikeat ihmiset osaksi tavoitetta. Valmennuksessa keskitytään työryhmän ja organisaation yhteiseen tavoitteeseen.

Valmennus on rakennettu siten, että

 • Työryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan toimintaan ja päätöksentekoon
 • Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin lisääntyy
 • Työryhmä tuottaa yhdessä ajatuksia, visioita ja ideoita
 • Työryhmän jäsenten vastuu omasta tekemisestä ja hyvinvoinnista lisääntyy

Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita työntekijöillä on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle.

Olen toteuttanut valmennusta mm. psykiatrian yksikössä, jossa haasteeksi koettiin päihdepotilaiden hoitoprosessi. Valmennuksen lopputuloksena yksikköön luotiin hoitomalli päihdepotilaan hoitoon. Luotu malli auttoi henkilökuntaa ymmärtämään tätä potilasryhmää paremmin. Työn tekeminen helpottui ja aikaa säästyi muuhun työhön, koska oli selkeä malli toimia ja koska aikaa ei kulunut joka kerta asian erikseen pohtimiseen. Tämä lisäsi myös työtyytyväisyyttä.

Sote-valmennukseen kannattaa varata aikaa 4-5 x 2 tuntia riippuen etenemisvauhdista. Valmennus on prosessi ja se etenee loogisesti vaihe kerrallaan. Näin ollen osallistujien olisi hyvä ainakin suurimmalta osin olla samoja koko prosessin ajan ja esimiehen läsnäolo prosessissa on toivottavaa.

Sote-koulutus

Sote-koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeen mukaan. Koulutukset voidaan toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille sekä järjestöille. Olen toteuttanut koulutuksia mm. lastensuojeluyksikköön, sairaalan osastoille, lääkäreille, hoitohenkilökunnalle, sosiaalialan henkilökunnalle, poliklinikoille sekä sote-alan opiskelijoille.

Koulutukset voidaan toteuttaa etänä (videokoulutus) tai paikan päällä. Koulutus voidaan myös liittää osaksi työyhteisövalmennusta, jolloin prosessin alkuun liitetään koulutusosuus ja sen pohjalta aloitetaan valmennusprosessi.

Koulutus voi olla myös konsultatiivinen ja työnohjauksellinen tapahtuma, jossa tiimi tuo koulutukseen mukanaan casen, jota puretaan yhdessä lyhyen aiheeseen liittyvän alustuksen jälkeen.

Teen koulutusyhteistyöstä mm. LL (päihdelääketieteen erityispätevyys) Petteri Salon ja oikeuspsykiatri Alo Juriloon kanssa. Lisäksi koulutustiimissä on mukana muita asiantuntijoita eri aloilta.

Esimerkkejä koulutusaiheista:

 • Potilaan kohtaaminen
 • Haasteellinen potilastilanne
 • Päihdeanamneesi, päihdeongelman arviointi ja tunnistaminen
 • Riippuvuus (myös toiminnalliset riippuvuudet), riippuvuuden vaikeusasteen tunnistaminen
 • Hoidon kiireellisyyden arviointi
 • Masennus
 • Psykoosi
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Monihäiriöisyys
 • Työhyvinvointi
 • Ajoterveys, päihdeseuranta
 • Vieroitus- ja kuntoutushoito
 • Delirium tremens
 • Laboratoriodiagnostiikka (alkoholi, huumausaineet)
 • Päihteiden aiheuttamat somaattiset komplikaatiot (kohde-elinvauriot)
 • Riippuvuuden lääkehoito
 • Opioidikorvaushoito
 • Ikääntyneiden, alaikäisten ja raskaana olevien päihdehoito
 • Motivoiva/valmentava työtapa - Neuvojasta valmentajaksi
 • Hoitajan/lääkärin oma työssä jaksaminen

Tutustu tässä luentooni, jonka aiheena on "Riippuvuus- ymmärrä riippuvaista". 

Mitä annettavaa minulla on?

Olen tehnyt koulutusyhteistyötä vuodesta 2014 lähtien monien eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi olen ollut kehittämässä sekä toteuttamassa kahta terveydenhuollon uutta toimintamallia Päijät-Hämeessä. Yhteispäivystyksen psykiatrisen sairaanhoitajan toimintamallia sekä päihdeavopalveluiden integroimista osaksi perusterveydenhuollon toimintaa. Olen työskennellyt vuodesta 2001 alkaen psykiatrian eri yksiköissä, terveyskeskuksessa, päivystyspoliklinikalla, ensihoidossa, asumispalveluissa sekä päihdeavopalveluissa.

Tunnen sote-alan arjen hyvin. Tämän tiedon sekä valmennus/coaching-osaamiseni valossa pystyn tuomaan näkemyksiä ja ajatuksia myös sinun työyhteisöön vahvistaen osaamista ja osallistumista sekä yhdessä tekemistä.


Ota yhteyttä