TYÖNTEKIJÄ- JA ASIAKASTYYTYVÄISYY-TEEN KASVUA SOTE-ALALLA

07.01.2021

Sosiaali- ja terveysalalla on jo pidempään kannettu huolta henkilökunnan riittävyydestä. Henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys aiheuttavat huolta organisaatioiden johdossa ja lähiesimiestyössä.

Huoli on aiheellinen, sillä pako sote-alan tehtävistä on realismia Suomessa vuonna 2021.

Miten henkilökunnan työviihtyvyyttä ja samalla positiivista työnantajamielikuvaa voi parantaa?

Yksi merkittävä seikka henkilökunnan työviihtyvyyden kannalta on selkeä perustehtävä. Työajan ei pidä kulua asioiden ylenpalttiseen pohtimiseen ja siihen, miten mikäkin asia hoidetaan.

Sote-alalla organisaatiot muuttuvat, asiakkaat muuttuvat ja asiakkaiden kokemat haasteet ovat enenevissä määrin moniulotteisempia. Siksi ajattelen, että selkeä ja kliinistä työtä ja päätöksentekoa helpottava toimintakulttuuri lisää työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Sote-alalla ja toki muillakin aloilla nämä ovat kullanarvoisia asioita, kun mietitään työnantajamielikuvaa, henkilökunnan pysyvyyttä, motivoituneisuutta ja jaksamista ja ovat varmasti monen esimiehen ja organisaation huolenaiheita.

Monet sote-alan ammattilaiset kokevat riittämättömyyden tunnetta ja stressiä kasvavan työmäärän ja moniongelmaisuuden alla. 

Mikä voisi auttaa?

Henkilökunta haluaa olla mukana päätöksenteossa. Mitä enemmän työntekijä saa ja pystyy vaikuttamaan työnkuvaan, sitä todennäköisemmin hän tekee työtään hyvällä mielellä ja tehokkaasti. Ja mitä enemmän vaikuttaminen mahdollistuu henkilökunnalle, sitä varmemmin työssä jaksetaan ja viihdytään. Kun organisaatiossa ja yksikössä on vallalla yhdessä tekemisen kulttuuri, voidaan odottaa, että:

  • Haasteelliseksi koetun asiakas/potilasryhmän hoidosta ja kohtaamisesta aiheutuva stressi ja turhautuminen vähenee
  • Kliininen päätöksenteko helpottuu
  • Aikaa vapautuu muihin tehtäviin
  • Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi lisääntyvät
  • Työryhmän yhdessä tekeminen ja yhteistyö kasvaa
  • Henkilökunta kykenee vahvempaan ongelmanratkaisuun
  • Hoito on tasalaatuista, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä

Case psykiatrian osasto

Toteutimme erään psykiatrian osaston henkilökunnan kanssa päihdepotilaan hoitomallin. Haasteeksi koettiin päihteitä käyttävien potilaiden kasvanut määrä ja se, kuinka psykiatriaan erikoistuneella osastolla tätä potilasryhmää voisi hoitaa parhaiten. Osaston henkilökunta yhdessä osastonhoitajan ja osastonlääkärin kanssa loi yhteisen hoitomallin kyseisen potilasryhmän hoitoon. Covid- pandemia sotki ja lyhensi prosessia, mutta siitäkin huolimatta prosessin lopputuloksena luotu malli auttoi henkilökuntaa ymmärtämään tätä potilasryhmää paremmin. Tämä lisäsi myös työtyytyväisyyttä ja paransi suhtautumista tähän potilasryhmään.


Lue lisää TÄSTÄ.

Coaching soveltuu kaikille erikoisaloille ja sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioihin. Coachingiin voidaan lisätä koulutuksellista osuutta tarpeen mukaan.


Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK
yksilö- ja tiimivalmentaja

Entratum Oy