TIIMICOACHINGIN PAIKKA?

13.12.2020

Tiimi käsitteenä on periaatteessa aika yksinkertainen, vaikka eri ihmiset ovat luoneet sille erilaisia määritelmiä. Tiimi koostuu yksilöistä, jotka toimivat yhdessä tuottaakseen palveluita tai tuotteita. Tiimin jäsenet ovat jollain tasolla riippuvaisia toisistaan ja toisten tekemisistä ja tiimin jäsenillä on myös toisiaan täydentäviä taitoja. Yksi yhteinen nimittäjä on kuitenkin tiimin yhteinen tavoite.

Korona-pandemia ajoi monet yritykset tilanteeseen, jossa oli hyvin nopeasti luotava etätyömahdollisuudet henkilöstölle. Sitä, kuinka monessa yrityksessä nämä valmiudet olivat olemassa, en osaa sanoa. Sen kai uskaltaa sanoa, että haasteita on tullut jo senkin vuoksi, että liiketoiminta on saattanut ottaa iskuja, mutta myös näiden etätyöskentelymahdollisuuksien vuoksi.

Etätyö on nimensä mukaisesti etäännyttänyt tiimin jäseniä. Ollaan etäällä sekä fyysisesti, mutta yhtä lailla psyykkisesti.

Etätyö on nimensä mukaisesti etäännyttänyt tiimin jäseniä. Ollaan etäällä sekä fyysisesti, mutta yhtä lailla psyykkisesti. Ihminen on lähtökohtaisesti laumasielu ja kaipaa läheisyyttä. Se tuo turvaa ja varmasti on omiaan lisäämään työssä jaksamista ja viihtymistä. Perinteiset kahvipalaverit on korvattu videokeskusteluilla, samoin monet asiakastapaamiset.

Korona on aiheuttanut monenlaista huolta sekä tiimeissä, tiimien johtajissa että myös koko organisaatioissa. Etäällä olo on pakottanut luomaan itsenäisiä tapoja hallita työpäivää. Se on myös tuonut aimo annoksen lisävastuuta siitä, että työt tulevat tehtyä ja on samalla poistanut suoran vuorovaikutuksen kollegoiden kanssa. Enenevissä määrin tiimin jäsenet, eli yksilöt, ovat ajautuneet pois tiimityöstä ja tämä on saattanut nakertaa tiimin yhteishenkeä ja yhteisen tavoitteen saavuttamista. Johtohenkilöillä on huoli yhtäältä työntekijöiden jaksamisesta ja toisaalta myös siitä, kuinka asiat sujuvat etätyössä.

Viime aikoina on yhä enemmän havahduttu siihen ajatukseen, että yksilön piiskaaminen maksimisuoritukseen ei enää riitä.

Viime aikoina on yhä enemmän havahduttu siihen ajatukseen, että yksilön piiskaaminen maksimisuoritukseen ei enää riitä. Maailma ja asiat muuttuvat nopeassa tahdissa, tämän osoitti todeksi myös korona. Tiimin ja yhteisön merkitys on korostunut ja yhdessä tekemisen rooli on syrjäyttämässä yksinpuurtamista. Miksi näin?

Toimivassa tiimissä jokainen voi olla oppija. Minä opin sinulta ja sinä minulta. Tällainen reflektoiva oppiminen auttaa omassa työssä. Voi kysyä kaverilta, miten sinä tuon teit ja voi pyytää apua. Ylipäätään se, että tiimi pysähtyy jonkun asian äärelle muulloinkin, kuin strategia- tai viikkopalavereissa, on oppimista. Yhteisessä keskustelussa jokainen saa sanoa ja ajatella ääneen asioita. Saa tuoda esille keskeneräisiä ideoita, omaa epävarmuuttaan, osaamistaan ja tunteitaan. Näissä viikkopalavereissa käsitellään usein suoraan työhön liittyviä asioita, eikä niinkään tiimin yhteispeliin, kehittymiseen ja voimavaroihin liittyviä asioita.

Vain turvallisessa tiimissä ihmiset uskaltavat olla aidosti keskeneräisiä ja uskaltavat ottaa esille myös kipeitä asioita.

Miten tiimicoaching liittyy tähän? Vastaus kysymykseen on se, että tiimicoachingin keinoin tiimin sisäistä luottamusta ja turvallisuutta voidaan parantaa. Tämä on olennaista siksi, että vain turvallisessa tiimissä ihmiset uskaltavat olla aidosti keskeneräisiä ja uskaltavat ottaa esille myös kipeitä asioita. Ja vain turvallinen tiimi mahdollistaa sekä koko tiimin että yksilön kehittymisen.

Tällaista turvallisuutta kutsutaan psykologiseksi turvallisuudeksi. Sen määritelmä on, että asioista suoraan puhuminen ilman seurausten pelkoa on sallittua ja toivottua ja että virheiden tekeminen on myös inhimillistä ja sitä kautta myös sallittua. Lisäksi rakentavan ja myös kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat olennainen osa arkea ilman seurausten pelkoa.

Liian usein me vaikenemme siksi, koska pelkäämme suun avaamisesta johtuvia seurauksia.

Liian usein me vaikenemme siksi, koska pelkäämme suun avaamisesta johtuvia seurauksia. Pelkäämme, että tulemme nolatuiksi. Pelkäämme, että työtehoamme arvostellaan, jos kerromme reilusti, että nyt en ehdi tehdä jotain asiaa määräaikaan mennessä. Tai sitten pelkäämme jopa vielä suurempia asioita, jopa työpaikan menettämistä. Tämä ajaa meidät loputtomaan puurtamiseen, multitaskaamiseen, työtehon alenemiseen ja pahimmassa tapauksessa jopa työkyvyn menettämiseen.

Tiimicoachingissa jokainen tiimin jäsen saa kertoa ajatuksiaan ja jokainen tiimin jäsen kuulee myös toisten ajatuksia.

Tiimicoachingissa keskitytään näihin kuvaamiini asioihin erilaisten harjoitteiden ja reflektoivan keskustelun avulla. Tärkein asia on se, että käsiteltävät aiheet nousevat tiimin sisältä ja ovat näin ollen aitoja asioita. Tiimicoachingissa jokainen tiimin jäsen saa kertoa ajatuksiaan ja jokainen tiimin jäsen kuulee myös toisten ajatuksia. Tämä vaatii psykologista turvallisuutta ja siksi tähän kiinnitetään erityistä huomiota coaching-prosessissa. Tiimicoachigissa myös harjoitellaan coachaavaa vuorovaikutusta, reflektointia, aitoa läsnäoloa, kuuntelua ja palautteen antamista. Kuten tiimin määritelmässä sanotaan, tiimillä tulee olla yhteinen tavoite. Siksi tiimicoachingille luodaan aina tavoite, jonka kaikki tiimin jäsenet pystyvät allekirjoittamaan. Tavoite muodostuu yleensä ensimmäisessä tapaamisessa ja sen pohjalta prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Yhteinen tavoite ja yhdessä tehdyt asiat helpottavat myös etääntyneen tiimiin yhteen palautumista ja yhteishengen parantumista ja näin ollen myös tehokkuutta ja tuottavuutta ja varmasti myös työssä viihtymistä ja työhyvinvointia. Eikä tiimin tarvitse olla etääntynyt. Yhtä lailla tiiviisti yhdessä olevan tiimin yhteistä tekemistä voi ja kannattaa parantaa.

Meille on helppoa puhua asioista pinnallisesti, mutta asiat ja tunteet sanojen takana ovatkin paljon hankalampia aiheita.

Tiimicoachin tehtävä on havainnoida keskustelua ja asioita sanojen takaa. Meille on helppoa puhua asioista pinnallisesti, mutta asiat ja tunteet sanojen takana ovatkin paljon hankalampia aiheita. On helppo sanoa, että kyllä meillä on loistava henki tiimissä, mutta hankalampaa on se, kun pitää kertoa, mitä se loistava henki käytännössä tarkoittaa. Hyvä tiimicoach haastaa tiimiä keskustelemaan asioista ja ilmiöistä, ei pelkästään sanoista. Tiimin kehittymisen kannalta olennaista on juuri se, että asiat eivät jää pinnallisiksi. Siksi on tarpeen sukeltaa altaan syvään päätyyn, muuttaa ongelmapuhe tavoitepuheeksi ja tarttua härkää sarvista.

Tiimicoaching on prosessi, joka koostuu ennalta sovituista tapaamisista. Yhden tapaamisen kesto on 3-4 tuntia ja näitä tapaamisia on hyvä varata kalenteriin 3 tai 4. Prosessista sovitaan aina etukäteen yhdessä tilaajaorganisaation kanssa.

- Ari Kärkkäinen