TIIMICOACHINGILLA UUSIA AJATUKSIA JA IDEOITA - TAVARATAKSI FINLAND OY

14.12.2020

Miksi tiimicoaching?

Tavarataksi Finland Oy:n laskutustiimissä työ on muuttunut digitalisaation myötä. Työtä on tehty pitkään hyvin perinteisin menetelmin. Työn digitalisoituminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja avoimuutta henkilöstön keskuudessa.

Tavarataksi Finland Oy:ssä heräsi ajatus laskutustiimin työn kehittämisestä ja organisoinnista uudella tavalla. Yhteistyökumppaniksi tähän kehittämisprosessiin löytyi business ja teamcoach Ari Kärkkäinen Entratum Oy:stä. Prosessin tavoitteeksi määrittyi mahdollisten ongelmakohtien löytyminen, tiimin yhteishengen parantaminen ja laskutusprosessin nopeutuminen.

Mitä hyötyä tiimicoachingista oli yritykselle ja tiimille?

Suurin hyöty oli tiimin aktiiviset keskustelut ja esille nousseet kokemukset arjesta. Keskustelun myötä löytyi konkreettisia kehittämiskohteita, joita viedään suoraan arkeen ja kehittäminen jatkuu sisäisesti Tavarataksi Finland Oy:ssä.

Coachingista sai heti käytännön hyötyä arkeen ja prosessi itsessään on erinomainen keino pysähtyä hektisessä arjessa. Prosessissa keskityttiin tiimin kannalta olennaisiin asioihin ja coach haastoi tiimiläisiä pohtimaan asioita eri näkökulmista. Merkittävää oli lisäksi se, että myös vaikeista asioista puhuttiin ja niitä nostettiin keskusteluun. Ulkopuolisen coachin vetämänä asioista uskallettiin puhua avoimemmin ja rohkeammin.

Prosessi viestii henkilökunnalle, että heidän mielipiteensä ovat arvokkaita ja niitä halutaan kuulla. Tämä lisää henkilökunnan työviihtyvyyttä.

Mitä hyötyä tiimicoachingista oli talouspäällikölle ja toimitusjohtajalle?

Uusia oivalluksia ja ajatuksia tiimin kokonaistilanteesta. Kehityskohteet tulivat selkeästi esille ja se herätti uudenlaista motivaatiota lähteä viemään asioita eteenpäin esimiehen roolissa. Lisäksi palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Miksi suosittelisit tiimicoachingia ja Ari Kärkkäistä muille?

Ari Kärkkäinen osaa nostaa tiimin kehittymisen kannalta olennaiset asiat keskusteluun ja haastaa osallistujia pohtimaan asioita monista näkökulmista. Tiimicoachingista saa heti ideoita käytännön arkeen. Arin rauhallinen ja kaikki osallistujat tasapuolisesti huomioiva ote oli hyvää myös etänä toteutetussa prosessissa.


Anssi Teva
Toimitusjohtaja Tavarataksi Finland Oy

Ulla Hämäläinen
Talouspäällikkö Tavarataksi Finland Oy