MITÄ COACHING ON?

13.12.2020

Coaching, riippumatta siitä toteutuuko se yksilöllisesti, ryhmässä tai tiimissä, on prosessi, jossa coachattavaa autetaan kehittymään ja saavuttamaan tavoitteet. Kyse on tehokkaasta kehittymisen työkalusta.

Minulta kysytään aina silloin tällöin, mitä coaching on? Jatkoksi kuulen usein kysymyksen, "eikö se ole jotain valmentamista?"

Tämä on varsin ymmärrettävää, koska sanoja coaching ja valmennus käytetään tarkoittaen yhtä ja samaa asiaa. Englannin kielinen sana "coach" kääntyy suomen kielelle valmentajaksi ja varmasti tässä on yksi syy sekaannukseen.

Toinen syy lienee se, että valmennuspalveluita tarjoavat yritykset ovat ottaneet myös coachingin tuotevalikoimiinsa, eivätkä ole tarkentaneet termien melko isoakin eroa.

Tarkoitus on nyt avata coachingin terminologiaa lähinnä siitä näkökulmasta, milloin on kyse coachingista ja milloin valmentamisesta. Konsultoinnin jätän tämän tekstin ulkopuolelle.

Mikä näiden termien ero sitten on?

Valmentaminen on neuvomista, eli tiedon jakamista eteenpäin. Valmentajalla on osaamista ja tietoa, jota hän jakaa kuulijoille. Voitaisiin siis yhtä hyvin käyttää termiä kouluttaminen, mutta tätä näkee harvemmin käytettävän. Paljon toki riippuu siitä, mistä asiasta tietoa ollaan jakamassa eteenpäin. 

Esimerkiksi sote-alalla ei puhuta valmentamisesta, siellä koulutus-sana pitää pintansa, mutta kun siirretään tietoa esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista tai tiimidynamiikasta, puhutaan valmentamisesta. Valmentaminen on hyvä tapa silloin, kun yksilö, ryhmä tai tiimi tarvitsevat uutta tietoa, tai kun tietoa ei ole lainkaan.

Coaching, riippumatta siitä toteutuuko se yksilöllisesti, ryhmässä tai tiimissä, on prosessi, jossa coachattavaa autetaan kehittymään ja saavuttamaan tavoitteet. Kyse on tehokkaasta kehittymisen työkalusta. Lisäksi coachingin yksi peruspyrkimys on vahvistaa coachattavan olemassa olevaa potentiaalia, eli kyvykkyyttä. 

Coaching sopii yksilöille ja tiimeille, joilla on riittävät perustiedot työn tekemiseen sekä halua panostaa työssä kasvamiseen ja kehittymiseen. Coachingissa toiminta perustuu aina tavoitteeseen, jonka yksilö, ryhmä tai tiimi määrittävät. Koko prosessi linkittyy aina tähän laadittuun tavoitteeseen.

Coachingissa osaaminen, tieto ja taito ovat coachattavalla, kun se valmentamisessa on valmentajalla. Coachingin yksi perusajatus on se, että yksilöillä ja tiimeillä on tietoa ja taitoja, kykyä ratkaista haasteita ja kykyä kehittyä. Coachingissa coachin tulee hallita menetelmät, kuten hyvät kysymykset, erilaiset tilanteeseen sopivat tehtävät ja kansainvälisesti määritetyt eettiset ohjeet. 

Tieto kulloinkin käsiteltävästä aiheesta ei ole olennaista coachille, koska coachin tehtävä ei ole neuvoa, eikä tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille, vaan hänen tehtävä on oivalluttaa coachattavaa kysymyksillä, ääneen ihmettelyllä, reflektoimalla ja kannustamalla. 

Reflektointi on coachingin yksi ydinasia. Periaatteessa kaikki, mitä session aikana ääneen sanotaan, reflektoidaan. Tämä siksi, että esimerkiksi tiimicoachingissa reflektio auttaa oppimaan toisilta ja kuulemaan toisten ajatukset paremmin. Yksilöcoachiingissa reflektio toimii periaatteessa ihan samalla tavalla, mutta silloin oppi tulee itseltä oivaltamisen kautta.

Mikä on coachin rooli?

Coach ohjaa coaching-prosessia. Hän toimii keskusteluun ja ajatteluun haastajana ja myös keskustelukumppanina. Tärkeä rooli on myös olla coachattavan kannustaja. Coach auttaa coachattavaa suuntaamaan katseensa tulevaan sekä auttaa häntä tekemään harkittuja päätöksiä, kasvamaan ja saavuttamaan tavoitteensa. 

Näitä kahta toimintaa voidaan myös yhdistää ja joskus näin tehdäänkin.

Olin eräässä organisaatiossa pitämässä valmennusta vuorovaikutuksesta. Valmennukseen sisältyi ns. perinteistä luennointia ja myös coachausta.

Toteutin sessiot siten, että ensin esitin teoriatasolla asioita vuorovaikutuksesta, läsnäolosta, kuuntelusta, palautteen antamisesta ja kysymysten voimasta ja jokaisen aiheen jälkeen kävin aihetta läpi ryhmän kanssa siten, että haastoin osallistujia erilaisten harjoitteiden avulla pohtimaan ääneen mm. omaa tapaansa kuunnella ja antaa palautetta. Tästä syntyi hyvää ryhmäkeskustelua ja sparrailua puolin ja toisin. Tällä tavalla yhdistin valmentamisen ja coachingin.

Tärkein asia, oli kyse valmentamisesta tai coachingista on se, että coach tai valmentaja on aidosti läsnä siinä hetkessä, missä kulloinkin ollaan. Ilman aitoa läsnäoloa ei pysty kuulemaan aidosti sitä, mitä ihminen sanoo.

Milloin kannattaa valita coaching? Tässä muutama esimerkki.

Jos haluat lisätä motivaatiota, oma-aloitteellisuutta sekä vahvistaa päätöksentekoa. Jos haluat tukea esihenkilö- tai muussa roolissa kehittymisessä. Jos haluat kirkastaa tavoitettasi ja laadullistaa ajatteluasi sekä havaita omia kykyjäsi paremmin.

Milloin kannattaa valita valmennus? Tässä muutama esimerkki.

Jos haluat tietoa jostakin aiheesta, josta sinulla ei sitä ole tai josta haluat sitä lisää. Jos haluat valmiita työkaluja jonkin asian tekemiseen tai jonkin ongelman ratkaisemiseen. 

Miten coach kannattaa valita?

Ota yhteyttä palvelua tarjoavaan henkilöön tai yritykseen. Me keskustelemme mielellämme kanssasi tarpeistasi ja odotuksistasi.

Coach ei ole millään tavalla nimikesuojattu titteli. Näin ollen markkinoilla on myös kouluttamattomia henkilöitä, jotka tarjoavat coaching-palveluita. ICF:n (International Coach Federation) laatukriteereihin perustuvan coach-koulutuksen käynyt henkilö osaa coachingin ydintaidot ja on sitoutunut myös noudattamaan niitä sekä myös eettisiä ohjeita. Näin ollen koulutettu coach on turvallinen ja laadukas valinta.

Katso asiakastarina Tavarataksi Finland Oy
Katso asiakastarina A-klinikka Oy

Ari Kärkkäinen
Yksilö- ja tiimicoach

puh 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi