BUSINESS COACHING

Business coaching, niin kuin coaching yleisestikin, on tavoitteellinen prosessi, joka tähtää yksilön tai tiimin/työryhmän kasvuun ja ajatusten laadullistamiseen, sekä auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja voimavaroja.

Business coaching tarkoittaa organisaatiokontekstissa tehtävää coachingia. Business coachingissa coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös taustaorganisaation tavoitteet.

Business coaching on prosessi, jossa coach auttaa yksilöä tai tiimiä aktiivisen kuuntelun, oivalluttavien kysymysten ja tavoitetta kohti suuntaavan prosessiin avulla ottamaan käyttöön potentiaalin täysimittaisesti.

Coaching ei ole neuvontaa, koulutusta eikä konsultointia. Coach auttaa coachattavaa itse asettamaan tavoitteet ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Prosessi

Business coaching on yksilöllinen prosessi, joka koostuu tyypillisesti 4-6 tapaamiskerrasta. Tapaamiset toteutuvat 3-6 kk aikana. Prosessista sovitaan coachin, coachattavan ja työnantajan edustajan kanssa ja tästä laaditaan sopimus. Kaikki coachingkeskustelut ovat 100% luottamuksellisia eikä niiden sisällöstä raportoida työnantajalle eikä muulle taustaorganisaatiolle.

Ulkoisen coachin kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia mahdollisuuksia tarkastella omaa työtä ja itseään työntekijänä esimerkiksi suhteessa yrityksen tavoitteeseen ja strategiaan.

Business coaching voi myös olla yksi yksittäinen kerta ja taustalla ei tarvitse olla työnantajaa tai muuta taustaorganisaatiota. Coaching on erinomainen tapa tarkistella omia ajatuksiaanja uskomuksiaan. Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Coachingin avulla saadaan aikaan harkittuja päätöksiä, oppimista ja syvällistä kehitystä.

Mitä prosessin aikana tapahtuu?

Coach kysyy paljon erilaisia kysymyksiä mm. siitä, minkälainen lopputulos olisi asiakkaan mielestä mahdollisimman hyvä tai mitä asiakas toivoo ja tavoittelee. Coachattava voi miettiä ennen coaching-tapaamista asioita, joihin hän haluaa uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia. Tapaamisessa voidaan käydä joka kerralla eri asiaa läpi tai voidaan palata edellisen kerran aiheeseen ja syventää sitä.  Coaching-prosessi muokkautuu sen mukaan, mikä asiakkaalle on tärkeää.

Coaching on prosessi, mutta yhdelläkin kerralla voidaan saavuttaa toivottuja tuloksia.

Kenelle business coaching ja koska?

Business coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä.

Business coaching sopii myös silloin, jos mietit uusia kuvioita työelämässä, esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä tai yrityksesi laajentamista.

Business coaching voidaan toteuttaa sekä yksilöllisesti, että ryhmässä.

Ari Kärkkäinen business coachina

Olen suorittanut Coaching House Oy /Bomentis Oy:n järjestämän Systemic Business Coach– tutkinnon, joka pohjautuu ICF:n (International Coach Federation) määrittämiin coachingin ydinkompetensseihin ja eettisiin ohjeisiin.

Olen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen ja näin ollen ylläpidän jatkuvaa kehitystä ja oppimista coachina.

Aloitan syksyllä 2019 Systemic Team Coach– opinnot, joilla vahvistan osaamistani tiimien ja ryhmien coachina.

Systemic?

Systemic = systeemisyys on erilaisista osista koostuva kokonaisuus, joka voidaan ajatella niin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Systeemissä tapahtuu muutos, kun sen kaikki osat pystyvät ottamaan koko potentiaalinsa käyttöön. Tiimi tai yritys ei menesty, jos sen kaikki jäsenet eivät ole mukana tai jos kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat heikkoa. Systeeminen business coaching kasvattaa organisaation muutosvoimaa ja yhteen hiileen puhaltamista.

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Työyhteisövalmennus on prosessi, joka tähtää työyhteisön kehittymiseen. Valmennusta voidaan tarvita, kun halutaan kehittää työyhteisön toimintaa uudelle tasolle, kun työryhmässä on muutoksia tai jos työyhteisössä on haasteita ja ne halutaan muuttaa toimivaksi muutokseksi. Valmennuksen tavoitteena voi olla myös tiimihengen lisääminen ja yhdessä tekemisen onnistuminen.

Prosessi

Valmennuksessa edetään vaiheittain. Valmentajana autan työryhmää asettamaan itselleen tavoitteen ja kasvattamaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa motivaatiota.

Prosessissa työyhteisön jäsenten usko omiin nahdollisuuksiinsa toteuttaa muutos kasvaa ja innostus toimia sen eteen lisääntyy. Työyhteisövalmennus auttaa työryhmää selkeyttämään muutostarpeen ja sen, mitä minkälaisia muutoksia he haluavat saada aikaiseksi ja myös toimimaan aktiivisesti kyseisen muutoksen toteuttamiseksi.

Haasteita työyhteisössä voivat muodostaa esimerkiksi joku tietty asiakasryhmä, erilaiset säännöllisesti koetut epämiellyttävät tilanteet (väkivalta, haasteelliset asiakkaat) tai keskinäisen vuorovaikutuksen haasteet tai jopa puutteet tai organisaation muutokset. Lisäksi haasteita voi muodostua vastuun ottamisen ja työnjaon epäselvyyksistä. Tässä muutama esimerkki.

Olen toteuttanut tätä prosessia mm. terveydenhuollon organisaatiossa, jossa työyhteisön haasteena oli päihteitä käyttävät potilaat. Prosessissa työyhteisö kehitti yhtenäisen mallin, joka paransi mm. potilaan kokemusta ja selvensi työntekijöiden toimintatapoja.

COACHING

Coachingin perusideologia on aina sama, riippumatta etuliitteestä.

Coaching sopii ihmiselle, jolla on esimerkiksi työssä tai henkilökohtaisessa elämässä sellaisia asioita, joita haluaa selkeyttää tai jos on joitain sellaisia ongelmia tai epäselviä tilanteita, jotka kaipaavat ratkaisua.

Coaching sopii myös silloin, jos ihminen haluaa itse olla vaikuttamassa omaan muutokseensa, mutta ei oikein tiedä, miten se onnistuu.

Coaching ilman taustaorganisaatiota lähtee kokonaan coachattavan omista tavoitteista. (vrt. business coaching).

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Suomen Coaching-Yhdistys

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Soita 044 2396 821

tai lähetä postia ari.karkkainen@entratum.fi

Voimme pohtia yhdessä sitä, miten coaching voi auttaa sinua tai organisaatiotasi.

Yhteydenotto EI sido sinua mihinkään.