BUSINESS COACHING

Business coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava kehittämisen keino, jossa keskitytään tehokkaampaan suorituksen johtamiseen sekä tuetaan yksilön kehittymistä osana organisaatiota.

Business coaching tarkoittaa organisaatiossa tehtävää coachingia. Business coachingissa coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös organisaation tavoitteet.

Coaching ei ole neuvontaa, kouluttamista eikä konsultointia. Coach auttaa coachattavaa itse asettamaan tavoitteet ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Coachingissa tieto käsiteltävästä asiasta on coachattavalla, coach hallitsee prosessin menetelmät ja työkalut.

Ulkoisen coachin kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia mahdollisuuksia tarkastella omaa työtä ja itseään työntekijänä esimerkiksi suhteessa yrityksen tavoitteeseen ja strategiaan.

Business coaching on prosessi, joka koostuu tyypillisesti 4-6 tapaamiskerrasta. Prosessista sovitaan aina yksilöllisesti ja siitä laaditaan sopimus.

KENELLE JA MILLOIN?

Business coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä.

Business coaching sopii myös silloin, jos mietti uusia kuvioita työelämässä, esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä tai yrityksesi laajentamista.

COACHINGISTA KOETTUJA HYÖTYJÄ

Tavoitteiden kirkastuminen
Kehittynyt kyky itsensä johtamiseen
Kehittynyt kyky muiden johtamiseen
Monipuolisempi ajattelu
Tehokkaampi työskentely
Kehittynyt ajanhallinta
Lisääntynyt itseluottamus- ja tuntemus
Oman perustehtävän selkiytyminen

(BCI)

MITEN?

YKSILÖCOACHING

Henkilökohtainen coachingprosessi, jossa läsnä ovat coach ja coachattava. Coachattava voi miettiä etukäteen ennen tapaamista asioita, joihin hän haluaa uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia. Tapaamisissa voidaan käydä joka kerralla eri asiaa läpi tai voidaan palata edelliseen aiheeseen ja syventää sitä.

Keskustelut ovat 100% luottamuksellisia, eikä niiden sisälöstä laadita raporttia.

RYHMÄCOACHING

Ryhmäcoaching on yksilöcoachingia, joka tapahtuu ryhmässä. Ryhmässä tapahtuva coachaus on tiedon ja kokemusten jakamista. Se vahvistaa työryhmän keskinäistä tukea, vuorovaikutusta ja oppimista. Ryhmässä harjoitellaan coachaavaa, eli valmentavaa vuorovaikutustyyliä

TIIMICOACHING

Tiimicoachin on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen. Tiimicoachingissa pyritään valjastamaan tiimin jäsenten voimavarat tiimin tueksi. Tiimicoaching on erinomainen tapa toteuttaa esimerkiksi kehittämishanke.

ORGANISAATIOIDEN SYITÄ KÄYTTÄÄ COACHINGIA

Johtamisen kehittäminen
Vuorovaikutustaitojen parantaminen
Ryhmä- ja tiimityöskentelyn parantaminen
Päätöksenteon tehostaminen
Tuottavuuden parantaminen
Työntekijöiden sitouttaminen

(International Coach Federation ICF 2014)

ARI KÄRKKÄINEN BUSINESS COACHINA

Olen suorittanut Coaching House/Bomentis Oy:n järjestämän Systemic Business Coach- tutkinnon, joka pohjautuu ICF:n (International Coach Federation) määrittämiin coachingin ydinkompetensseihin ja eettisiin ohjeisiin.

Olen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen.

Taustani on terveydenhuollossa. Olen työskennellyt sairaanhoitajana vuosituhannen alusta lähtien terveydenhuollon eri tehtävissä ja organisaatioissa.

OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan yhteinen aika ja keskustellaan lisää siitä, miten voin auttaa sinua ja organisaatiotasi muutoksessa, avoimemman kulttuurin saavuttamisessa, henkilöstön jaksamisessa, sitoutumisessa ja vastuunottamisessa sekä ajattelun laadullistamisessa. Samalla voit kysyä minulta lisää coachingista.

Tämä yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään.

Yhteistyöterveisin,

Ari Kärkkäinen
Systemic Business Coach SCY, yrittäjä

Entratum Oy

ari.karkkainen@entratum.fi
puh 044 2396 821

Voit myös varata ajan virtuaalicoachingiin TÄSTÄ.