COACHING

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään. (Suomen Coaching-yhdistys)

Kaikki coaching-keskustelut ovat 100% luottamuksellisia riippumatta siitä, toteutetaanko ne puhelimitse, virtuaalisesti tai kasvotusten.

Tämä valmennus oli räätälöity juuri meille ja se vastasi siihen tarpeeseen, joka meillä organisaatiossa oli.

Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita valmentajilla on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle.

TYÖELÄMÄÄN VALMENTAVA ORGANISAATIO

BUSINESS COACHING

Business coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava kehittämisen keino, jossa keskitytään tehokkaampaan suorituksen johtamiseen sekä tuetaan yksilön kehittymistä osana organisaatiota.

Business coaching tarkoittaa organisaatiossa tehtävää coachingia. Business coachingissa coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös organisaation tavoitteet.

Coaching ei ole neuvontaa, kouluttamista eikä konsultointia. Coach auttaa coachattavaa itse asettamaan tavoitteet ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Coachingissa tieto käsiteltävästä asiasta on coachattavalla, coach hallitsee prosessin menetelmät ja työkalut.

Ulkoisen coachin kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia mahdollisuuksia tarkastella omaa työtä ja itseään työntekijänä esimerkiksi suhteessa yrityksen tavoitteeseen ja strategiaan.

Business coaching on prosessi, joka koostuu tyypillisesti 4-6 tapaamiskerrasta. Prosessista sovitaan aina yksilöllisesti ja siitä laaditaan sopimus.

KENELLE JA MILLOIN?

Business coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä.

Business coaching sopii myös silloin, jos mietti uusia kuvioita työelämässä, esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä tai yrityksesi laajentamista.

COACHINGISTA KOETTUJA HYÖTYJÄ

Tavoitteiden kirkastuminen
Kehittynyt kyky itsensä johtamiseen
Kehittynyt kyky muiden johtamiseen
Monipuolisempi ajattelu
Tehokkaampi työskentely
Kehittynyt ajanhallinta
Lisääntynyt itseluottamus- ja tuntemus
Oman perustehtävän selkiytyminen

(BCI)

 

Sinun kysymyksien voima tässä sessiossa oli minusta avainasemassa. Pääsin eteenpäin. Arilta tuli vahvoja kysymyksiä, jotka pakottivat miettimään.

YKSILÖCOACHING

MITEN?

YKSILÖCOACHING

Henkilökohtainen coachingprosessi, jossa läsnä ovat coach ja coachattava. Coachattava voi miettiä etukäteen ennen tapaamista asioita, joihin hän haluaa uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia. Tapaamisissa voidaan käydä joka kerralla eri asiaa läpi tai voidaan palata edelliseen aiheeseen ja syventää sitä.

Keskustelut ovat 100% luottamuksellisia, eikä niiden sisälöstä laadita raporttia.

RYHMÄCOACHING

Ryhmäcoaching on yksilöcoachingia, joka tapahtuu ryhmässä. Ryhmässä tapahtuva coachaus on tiedon ja kokemusten jakamista. Se vahvistaa työryhmän keskinäistä tukea, vuorovaikutusta ja oppimista. Ryhmässä harjoitellaan coachaavaa, eli valmentavaa vuorovaikutustyyliä

TIIMICOACHING

Tiimicoachin on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen. Tiimicoachingissa pyritään valjastamaan tiimin jäsenten voimavarat tiimin tueksi. Tiimicoaching on erinomainen tapa toteuttaa esimerkiksi kehittämishanke.

ORGANISAATIOIDEN SYITÄ KÄYTTÄÄ COACHINGIA

Johtamisen kehittäminen
Vuorovaikutustaitojen parantaminen
Ryhmä- ja tiimityöskentelyn parantaminen
Päätöksenteon tehostaminen
Tuottavuuden parantaminen
Työntekijöiden sitouttaminen

(International Coach Federation ICF 2014)

“Olit avoin ja et hyväksynyt simppeliä vastausta vain ”kaivoit” syvemmältä joka johti tulokseen.”

YKSILÖCOACHING

ARI KÄRKKÄINEN BUSINESS COACHINA

Olen suorittanut Coaching House/Bomentis Oy:n järjestämän Systemic Business Coach- tutkinnon, joka pohjautuu ICF:n (International Coach Federation) määrittämiin coachingin ydinkompetensseihin ja eettisiin ohjeisiin.

Aloitan tammikuussa 2020 Systemic Teamcoach-koulutuksen Coaching House/Bomentis Oy:n toteuttamana.

Olen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen.

Taustani on terveydenhuollossa. Olen työskennellyt sairaanhoitajana vuosituhannen alusta lähtien terveydenhuollon eri tehtävissä ja organisaatioissa.

OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan yhteinen aika ja keskustellaan lisää siitä, miten voin auttaa sinua ja organisaatiotasi muutoksessa, avoimemman kulttuurin saavuttamisessa, henkilöstön jaksamisessa, sitoutumisessa ja vastuunottamisessa, yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä ajattelun laadullistamisessa. Samalla voit kysyä minulta lisää coachingista.

Tämä yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään.

Yhteistyöterveisin,

Ari Kärkkäinen
Systemic Business Coach SCY, yrittäjä

Entratum Oy

ari.karkkainen@entratum.fi
puh 044 2396 821