Business coaching

Business coaching, niinkuin coaching yleisesti, on tavoitteellinen prosessi, joka tähtää henkilön tai tiimin kasvuun ja ajatusten laadullistamiseen sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja voimavarat.

Business coaching tarkoittaa määritelmällisesti organisaatiokontekstissa tehtävää coachingia. Erityispiirteenä on, että coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös taustaorganisaation tavoitteet.

Business coaching on prosessi, jossa coach auttaa yksilöä tai tiimiä aktiivisen kuuntelun, oivalluttavien kysymysten ja tavoitetta kohti suuntaavan prosessin avulla ottamaan käyttöön potentiaalin täysimittaisesti.

Coaching ei ole neuvontaa, koulutusta eikä konsultointia. Coach ei anna neuvoja, vaan auttaa coachattavaa itse asettamaan tavoitteet ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Prosessi

Business coaching on yksilöllinen prosessi. Se voi koostua esimerkiksi 4-6 tapaamiskerrasta, jotka toteutuvat 3-6 kuukauden aikana. Prosessista sovitaan coachin, coachattavan ja työnantajan edustajan kanssa. Kaikki coachingkeskustelut ovat 100% luottamuksellisia ja niistä ei raportoida työnantajalle eikä muulle taustaorganisaatiolle.

Ulkoisen coachin kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia mahdollisuuksia tarkastella omaa työtä ja itseään työntekijänä esimerkiksi suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan.

Business coaching voi olla myös yksi yksittäinen kerta ja taustalla ei tarvitse olla työnantajaa tai muuta taustaorganisaatiota. Coaching on erinomainen tapa tarkistella omia ajatuksiaan ja uskomuksiaan. Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan harkittuja päätöksiä, oppimista ja syvällistä kehitystä.

Mitä prosessin aikana tapahtuu?

Coach kysyy paljon erilaisia kysymyksiä mm. sitä, minkälainen lopputulos olisi asiakkaan mielestä mahdollisimman hyvä tai mitä asiakas toivoo tai tavoittelee ja mikä on hänen visio hyvästä elämästä.

Coachattava voi miettiä ennen coaching-tapaamista asioita, joihin hän haluaa uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia. Tapaamisissa voidaan käydä joka kerralla eri asiaa läpi tai voidaan palata edellisen kerran aiheeseen ja syventää sitä. Coaching-prosessi muovautuu sen mukaan, mikä asiakkaalle on tärkeää.

Coaching on prosessi, mutta myös yhdellä coaching-tapaamisella voidaan saavuttaa toivottuja tuloksia.

Kenelle business coach ja koska?

Business coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan haasteiden selkeyttämisessä.

Business coaching sopii myös silloin, jos mietit uusia kuvioita elämässä, esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä tai yrityksesi laajentamista.

Ari Kärkkäinen Systemic Business Coachina

Olen suorittanut Coaching House Oy:n järjestämän Systemic Business Coach– tutkinnon, joka pohjautuu ICF:n (International Coach Federation) määrittämiin coachingin ydinkompetensseihin ja eettisiin ohjeisiin.

Olen Suomen Coachingyhdistyksen jäsen ja näin ollen ylläpidän jatkuvaa kehitystä ja oppimista coachina.

Systemic?

Systeemisyys on erilaisista osista koostuva kokonaisuus, joka voidaan ajatella niin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeemissä tapahtuu muutos, kun sen kaikki osat pystyvät ottamaan koko potentiaalinsa käyttöön. Tiimi tai yritys ei menesty, jos sen kaikki jäsenet eivät ole mukana tai jos kommikaatio ja vuorovaikutus ovat heikkoa. Systeeminen business coaching kasvattaa organisaation muutosvoimaa ja yhteen hiileen puhaltamista.

Coaching ilman business- etuliitettä

Coaching sopii ihmiselle, jolla on esimerkiksi työssä tai henkilökohtaisessa elämässä sellaisia asioita, joita haluaa selkeyttää tai jos on joitain sellaisia ongelmia tai epäselviä tilanteita, jotka kaipaavat ratkaisua.

Coaching sopii myös silloin, jos ihminen haluaa olla itse vaikuttamassa omaan muutokseensa, mutta ei oikein tiedä, miten se onnistuu.

Coaching ilman taustaorganisaatiota lähtee kokonaan coachattavan omista tavoitteista. (vrt. business coaching).

Voidaan ajatella, että coachingin perusideologia on aina sama etuliitteestä huolimatta.

Ota yhteyttä

Soita 044 2396 821

tai lähetä postia ari.karkkainen@entratum.fi

tai varaa aika Skypepalaveriin, jossa voimme pohtia sitä, miten coaching voi auttaa sinua tai organisaatiotasi.

Coachina autan sinua, kun haluat kehittyä, kun haet muutosta tai kun haluat kirkastaa tavoitteesi. Autan sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kannustan myös katsomaan asioita useammasta eri näkökulmasta. Coachina autan sinua myös oivaltamaan uusia asioita, joilla voit vaikuttaa omiin mahdollisuuksiisi ja myös valintoihisi työssä ja henkilökohtaisessa elämässä