COACHING - VALMENNUS


Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että valmennettava voi saavuttaa tavoitteensa.


KAIKKI VALMENNUKSET ONNISTUVAT MYÖS VIRTUAALISESTI !


Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coaching ei ole neuvontaa, kouluttamista eikä konsultointia. Coach auttaa coachattavaa itse asettamaan tavoitteet ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään. (Suomen Coaching-yhdistys)

Kaikki coaching-keskustelut ovat 100% luottamuksellisia riippumatta siitä, toteutetaanko ne ryhmässä, tiimissä, puhelimitse, virtuaalisesti tai kasvotusten.

BUSINESS COACHING

Business coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava kehittämisen keino, jossa keskitytään tehokkaampaan suorituksen johtamiseen sekä tuetaan yksilön kehittymistä osana organisaatiota.

Business coaching tarkoittaa organisaatiossa tehtävää coachingia. Business coachingissa coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös organisaation tavoitteet.

Coachingissa tieto käsiteltävästä asiasta on coachattavalla, coach hallitsee prosessin menetelmät ja työkalut.

Ulkoisen coachin kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia mahdollisuuksia tarkastella omaa työtä ja itseään työntekijänä esimerkiksi suhteessa yrityksen tavoitteeseen ja strategiaan.

Business coaching on prosessi, joka koostuu tyypillisesti 4-6 tapaamiskerrasta. Prosessista sovitaan aina yksilöllisesti ja siitä laaditaan sopimus.

KENELLE JA MILLOIN?

Coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coachingin avulla voit selkeyttää omia tavoitteitasi liittyen työhön ja yksityiselämään. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä.

Coaching sopii myös silloin, jos mietit uusia kuvioita työelämässä, esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä tai yrityksesi laajentamista.

Yksilöcoaching voidaan toteuttaa myös puhelimitse ja/tai esimerkiksi Skypellä.

COACHINGISTA KOETTUJA HYÖTYJÄ

Tavoitteiden kirkastuminen
Kehittynyt kyky itsensä johtamiseen
Kehittynyt kyky muiden johtamiseen
Monipuolisempi ajattelu
Tehokkaampi työskentely
Kehittynyt ajanhallinta
Lisääntynyt itseluottamus- ja tuntemus
Oman perustehtävän selkiytyminen

(BCI)

ORGANISAATOIDEN SYITÄ KÄYTTÄÄ COACHINGIA

Johtamisen kehittäminen
Vuorovaikutustaitojen parantaminen
Ryhmä- ja tiimityöskentelyn parantaminen
Päätöksenteon tehostaminen
Tuottavuuden parantaminen
Työntekijöiden sitouttaminen

(International Coach Federation ICF 2014)

MITEN?

YKSILÖCOACHING - VALMENNUS

Henkilökohtainen coachingprosessi, jossa läsnä ovat coach ja coachattava. Coachattava voi miettiä etukäteen ennen tapaamista asioita, joihin hän haluaa uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia. Tapaamisissa voidaan käydä joka kerralla eri asiaa läpi tai voidaan palata edelliseen aiheeseen ja syventää sitä.

Keskustelut ovat 100% luottamuksellisia, eikä niiden sisällöstä laadita raporttia esimerkiksi työnantajalle.

RYHMÄCOACHING - VALMENNUS

Ryhmäcoaching on yksilöcoachingia, joka tapahtuu ryhmässä. Ryhmässä tapahtuva coachaus on tiedon ja kokemusten jakamista. Se vahvistaa työryhmän keskinäistä tukea, vuorovaikutusta ja oppimista. Ryhmässä harjoitellaan coachaavaa, eli valmentavaa vuorovaikutustyyliä.

TIIMICOACHING - VALMENNUS

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen. Tiimicoachingissa pyritään valjastamaan tiimin jäsenten voimavarat tiimin tueksi. Tiimicoachingin tavoitteena on yhteisten tavoitteiden asettamisen ja niihin pääsemisen lisäksi lisätä ja vahvistaa tiimin kollektiivista johtamista ja yhdessä oppimista. Tiimicoaching on myös erinomainen tapa toteuttaa esimerkiksi kehittämishanke.

COACHING? TERAPIA? TYÖNOHJAUS? MENTOROINTI? KOULUTUS? KONSULTOINTI?

Coaching sekoitetaan joskus ja aika useinkin konsultointiin, terapiaan, kouluttamiseen ja mentorointiin. Näissä kaikissa erinomaisissa ohjausmuodoissa on samankaltaisuuksia, mutta myös eroja.


MITEN NE EROAVAT TOISISTAAN?

TERAPIA keskittyy menneisiin, eli jo tapahtuneisiin asioihin ja pyrkii korjaamaan sen, mikä on mennyt rikki. Terapiaa antavat sen alan ammattilaiset pitkän koulutuksen pohjalta.

KONSULTOINTI. Konsultit tarjoavat erilaisia analyysejä ja toimintamalleja muutoksessa ja heille maksetaan vastauksista. Konsultoinnissa tieto on konsultilla, coachingissa tieto sen sijaan on coachattavalla itsellään.

MENTOROINTI on kokeneemman kollegan jakamaa tietoa kokemattomammalle kollegalle. Mentorilla on vahva osaaminen omalla alallaan ja auttaminen tapahtuu tältä pohjalta. Coachingissa coach ei jaa kokemuksiaan, eikä coachin tieto käsiteltävästä aiheesta ole välttämätön.

KOULUTUS on usein yksittäinen tapahtuma tai sarja tapahtumia, joissa opitaan ja harjoitellaan etukäteen määritettyjä aiheita.

Lue TÄSTÄ Marjo-Riitta Ristikankaan (Bomentis Oy) artikkeli coachingin ja työnohjauksen eroista.

ARI KÄRKKÄINEN COACHINA


Olen suorittanut Coaching House/Bomentis Oy:n järjestämän Systemic Business Coach- tutkinnon, joka pohjautuu ICF:n (International Coach Federation) määrittämiin coachingin ydinkompetensseihin ja eettisiin ohjeisiin.

Opiskelen tällä hetkellä (1-6/2020) Systemic Team Coach- koulutuksessa Coaching House/Bomentis Oy:n toteuttamana. Tämän koulutuksen avulla saan lisäymmärrystä tiimien toiminnasta ja siitä, kuinka voin paremmin auttaa tiimejä kehittymään, saavuttamaan tavoitteita ja toimimaan yhdessä.

Tästä pääset lukemaan ajatuksiani Systemic Team Coachingista.

Olen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen.

Taustani on terveydenhuollossa. Olen työskennellyt sairaanhoitajana vuosituhannen alusta lähtien terveydenhuollon eri tehtävissä ja organisaatioissa. Vuorovaiktustilanteet joskus haasteellisissakin ympäristöissä ja haasteellisten asioiden kanssa ovat luoneet pohjaa sille, että osaan pysähtyä kuuntelemaan ihmistä ja kuulen myös sen, mitä ja miten ihminen minulle asioita kertoo.

Olen työskennellyt valmentajana sekä yksilöiden että tiimien kanssa.

Perusajatukseni on aina se, että jokaisessa yksilössä, ryhmässä ja tiimissä on vahvuuksia. Siksi haluan aina prosessin alussa auttaa ihmisiä löytämään ja havainnoimaan niitä. Vahvuuksien kautta löytyy uutta osaamista ja sitä kautta taas uutta oppimista.

Haluan saada coachattavasta yksilöstä, ryhmästä tai tiimistä paljon irti ja jotta onnistun tässä, on minun itseni laitettava itsestäni peliin 100% Jotta voi saada, on pakko antaa.


OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan yhteinen aika ja keskustellaan lisää siitä, miten voin auttaa sinua ja organisaatiotasi muutoksessa, avoimemman kulttuurin saavuttamisessa, henkilöstön jaksamisessa, sitoutumisessa ja vastuunottamisessa, yhteisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä ajattelun laadullistamisessa. Samalla voit kysyä minulta lisää coachingista.

Tämä yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään.

Yhteistyöterveisin,

Ari Kärkkäinen
Systemic Business Coach SCY, yrittäjä

Entratum Oy

ari.karkkainen@entratum.fi
puh 044 2396 821