Business coaching

Coaching on erinomainen keino kehittää työyhteisöjä ja niiden yksittäisiä jäseniä. Yrityksen ulkopuolinen coach on riittävän kaukana työpaikan arjesta ja näin ollen kykenee havainnoimaan ilmiöitä ja nostamaan niitä esille. Tämä ulkopuolisuus tuo merkittävän lisäarvon, sillä joskus on hankala nähdä metsää puilta.

Coaching sopii esimiehille, työntekijöille, johtoryhmille, työryhmille sekä asiantuntijatiimeille. Hinnoiteluni on aina sama, riippumatta kohderyhmästä.

Coachingista odotettavia hyötyjä

  • Auttaa focusoimaan ajattelua ja toimintaa
  • Auttaa saavuttamaan tavoitteita
  • Auttaa rakentamaan harkittua toimintaa
  • Lisää tiimin sisäistä luottamusta ja yhdessä oppimista
  • Parantaa tiimin toimintakykyä ja tuottavuutta

Coachingissa olennaista on, että puhutaan oikeista asioista ja nostetaan keskusteluun myös ne hankalat aiheet, joista yleensä helposti vaietaan.

Varsinkin työyhteisön/tiimin coachaus kasvattaa työyhteisön keskinäistä luottamusta. Prosessin aikana jokainen saa sanoa ääneen ajatuksensa ja näitä ajatuksia pohditaan yhdessä tiimin kanssa. Yhdessä pohtiminen, eli reflektointi, on yhdessä oppimista ja yhdessä oppiminen on yksi coachingin hienoimmista ulottuvuuksista.

Olen saanut olla auttamassa yksilöitä ja työyhteisöjä

  • Esimiehen roolissa kasvussa
  • Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisessä
  • Uusien toimintamallien luomisessa
  • Sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä
  • Liiketoimintatavoitteen saavuttamisessa

Havaintojeni ja saamani palautteen mukaan kaksi isoa hyötyä coachingista ovat olleet tavoitteiden kirkastuminen ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Usein yhteisen tavoitteen löytyminen on lujittanut yhdessä tekemistä, mikä taas on vaikuttanut positiivisesti työn tulokseen ja tuottavuuteen.

Yksilöcoaching on nimensä mukaisesti prosessi, jossa läsnä ovat coachattava ja coach. Prosessi alkaa neuvottelulla, jossa laaditaan sopimus ja kuullaan organisaation tavoitteet prosessille. Organisaation tavoitteet ovat olennaiset, koska coachingin tarkoituksena on tukea yksilön lisäksi myös organisaation tavoitetta ja strategiaa. Pääosassa ovat kuitenkin coachattavan omat tavoitteet, joiden toki tulee olla linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Prosessi myös päättyy yhteiseen keskusteluun, jossa arvoidaan prosessin hyötyjä.

Yksilöcoaching-prosessi on kestoltaan 4-7 kertaa yhden kerran ollessa 60 min. Tapaamiset toteutuvat tyypillisesti
1 x kuukaudessa, joten aikaresurssia ajatellen mistään aikatuhlarista ei ole kyse. Yksilöcoachingissa olennaista on myös se, että tapaamisten välillä coachattava voi ja saa olla yhteydessä coachiin ja mahdollisuuksen mukaan coachingtapaamista voidaan aikaistaa. Tapaamisten välillä on yleensä välitehtäviä, joilla tuetaan prosessin onnistumista ja tavoitteen saavuttamista. Olennaista on myös se, mitä tapaamisten välillä tapahtuu.

"Sinun kysymyksien voima tässä sessiossa oli minusta avainasemassa. Pääsin eteenpäin. Arilta tuli vahvoja kysymyksiä, jotka pakottivat miettimään."

Yksilöcoaching onnistuu etänä tai asiakkaan osoittamassa paikassa. Kokemukseni perusteella uskallan sanoa, että etänä toteutettava coaching toimii hyvin ja mahdollistaa lähes kaiken saman, mitä kasvokkain tapahtuva coaching.

Yksilöcoachingin hinta on 145 € / kerta (alv 0%). Hintaan lisätään matkakulut, jos coaching toteutetaan muuten, kuin etänä ja Päijät-Hämeen ulkopuolella.

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen ja siihen pääsemisen lisäksi lisätä ja vahvistaa tiimin kollektiivista johtamista, vuorovaikutusta, luottamusta ja yhdessä oppimista.

Tiimicoacing-prosessi alkaa neuvottelulla, jossa prosessille laaditaan sopimus ja asetataan yleistavoite. Tämä tavoite ohjaa prosessia ja ilman sitä prosessista ei voida odottaa kovin suuria tuloksia. Tavoite tarkentuu prosessin alussa. Minun tehtävä prosessissa on havaita ilmiöitä sanojen takaa ja nostaa niitä keskusteluun. Aina esille ei nouse mukavia asioita, mutta yhdessä näiden ei-mukavien asioiden käsittely lujittaa tiimiä ja lisää keskinäistä luottamusta ja yhdessä tekemistä. Prosessi myös päättyy yhteiseen keskusteluun, jossa arvioidaan prosessin hyötyjä.

Tiimicoaching-prosessiin kannattaa varata aikaa vähintään 4 x 3 tuntia. Kokemus on opettanut, että vähempi aika ei välttämättä riitä, koska prosessissa on yleensä paljon asioita ja niiden syväluotaava reflektointi ottaa oman aikansa. Riittävällä ajankäytöllä myös varmistetaan, että prosessista saavutetaan maksimaalinen hyöty.

"Tällainen coachaus pakottaa ajattelemaan. Välillä oman ajatukset lähtevät liikkeelle vähän tuskaisesti, mutta aina kuitenkin jotain uutta syttyy. Ehkä coachaus on vähän samaa kuin purjehdus, että matka itsessään on tärkeä, ei niinkään se perille pääsy :)"

Tiimicoaching onnistuu etänä tai asiakkaan osoittamassa paikassa. Kasvokkain tapahtuva tiimicoaching antaa hieman enemmän, mutta omat kokemukseni etänä toteutetuista prosesseista ovat kovin myönteisiä.

Tiimicoachingin hinta on 420 € / kerta (alv 0%). Hintaan lisätään matkakulut, jos coaching toteutetaan muuten, kuin etänä ja Päijät-Hämeen ulkopuolella.

In House on erittäin kustannustehokas tapa antaa koko henkilöstölle mahdollisuus ammattimaiseen coachingiin. In House coach on henkilöstön saatavilla sovittuna ajankohtana. Yksilöcoaching-prosessiin verrattuna In House- coachingissa tavoitteita ei laadita etukäteen, vaan keskustelujen sisältö nousee kulloisenkin tilanteen mukaan.

Tällainen lyhytcoachaus (30 min/henkilö) on hyvä tapa reflektoida akuutteja tai vähemmän akuutteja tilanteita ja tuulettaa omia ajatuksia ja tunteita. On tutkittu, että coaching ehkäisee työuupumusta ja parantaa ihmisen motivaatiota.

Coachina minä olen paikalla (etänä tai fyysisesti) sovittuna aikana esimerkiksi kerran kuukaudessa 4 tuntia tai miten tahansa sovimme.

"Se oli niin oivalluttavaa, että oli kiire lähteä toteuttamaan suunnitelmaa"

Prosessi alkaa yhteisellä neuvottelulla, jossa laadimme sopimuksen ja sovimme aikatauluista. Prosessi myös päättyy yhteiseen neuvotteluun, jossa prosessin tuloksia arvioidaan.

In House- coachingin hinta on 580 € / kerta 4 tuntia (alv 0%). Hintaan lisätään matkakulut, jos coaching toteutetaan muuten, kuin etänä ja Päijät-Hämeen ulkopuolella.

MITÄ KAIKKIEN PROSESSIEN JÄLKEEN?


En ole coach, joka tulee paikalle, hoitaa prosessin ja häviää sen jälkeen. Minulle on tärkeää yksilön ja/tai tiimin kehittymisessä auttamisen lisäksi se, että coachingista/valmennuksesta saavutettua hyötyä seurataan ja arvioidaan. Siksi haluan olla partnerisi myös prosessin jälkeen.

Tästä syystä kaikkiin coaching-prosesseihin sisältyy aina maksuton seurantatapaaminen, joka pidetään prosessin päätyttyä sovittuna ajankohtana esimerkiksi 3 kk kuluttua.

Tässä tapaamisessa reflektoidaan sitä, mitä prosessin jälkeen on tapahtunut ja mikä on eri tavalla, kuin ennen prosessia. Samalla arvioinnin kohteeksi tulee myös se, jos toivottua muutosta ei olekaan tapahtunut. Tämä ei siis ole sama tapaaminen, joka pidetään heti prosessin päätyttyä.

Tämä tapaaminen on hyödyksi sinulle. Pääset arvoimaan tilannetta, kehitystä, muutosta ja myös minua ja toimintatapojani. Tämä tapaaminen on hyödyksi siis myös minulle, koska tällä tavalla pystyn arvioimaan palveluni laatua saamani palautteen avulla ja näin ollen pystyn kehittymään itse coachina ja myös ihmisenä. Reilua, eikö?

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ NIIN VOIDAAN KESKUSTELLA TARKEMMIN.