BUSINESS COACHING

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai tiimin kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coaching ei ole valmentamista, vaikka tätäkin termiä huomaa usein käytettävän. Valmentaminen on opettamista, jossa valmentaja siirtää itsellään olevaa substanssiosaamista eteenpäin. Coaching sen sijaan on prosessi, jossa coach tukee coachattavaa saavuttamaan omat tavoitteensa ja samalla coach tarjoaa ajattelukaveruutta ja pallotteluseinää. Substanssiosaaminen on coachattavalla ja coachin tehtävä on auttaa coachattavaa oivaltamaan asioita. Oivalluksen kautta coachattavan osaaminen ja potentiaali nousevat uuteen valoon.

Coachingissa tieto käsiteltävästä asiasta on siis coachattavalla. Coach hallitsee prosessin menetelmät ja työkalut. Coachin tietämys käsiteltävästä aiheesta ei ole olennaista. Voidaan jopa sanoa, että mitä vähemmän coach aiheesta tietää, sitä paremmin hän voi coachata, koska silloin riski coachin omien ajatusten esille tuomiseen on pienempi.

Perusajatus coachingissa on se, että coach haastaa coachattavaa pohtimaan asioita useammista eri näkökulmista. Tämä pätee niin yksilö-, kuin tiimicoachigissakin.

Mikä on coachingin ja valmentamisen ero?

MILLOIN JA MITEN?

Coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coachingin avulla voit selkeyttää omia tavoitteitasi. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä.

Yksilöcoachingissa aiheina voi olla mm. itsensä johtamisen kehittäminen, muiden johtamisen kehittäminen, ajatusten monipuolistaminen, tavoitteiden kirkastaminen, työn tehokkuuden lisääminen, ajanhallinnan kehittäminen, itseluottamuksen ja itsetuntemuksen lisääminen sekä oman perustehtävän selkeyttäminen.

Yksilöcoachingissa coachattava asettaa omat tavoitteensa prosessille. Tavoitteiden tulee olla linjassa organisaation asettamille tavoittelle ja sen vuoksi yksilöcoaching-prosessi aloitetaan kolmikantaneuvottelulla, jossa ovat läsnä coachattava, työnantajan/tilaajaorganisaation edustaja ja coach. Tässä neuvottelussa sovitaan prosessista, seurannasta ja tavoitteista sekä laaditaan kirjallinen sopimus.

Yksilöcoachingin keinoin olen auttanut ihmisiä mm. ajanhallinnan selkeyttämisessä, elämäntapamuutoksessa, tiimin esimiehenä toimimisessa ja uuden työuran selkeyttämisessä.

Tiimicoachingissa aiheina voi olla mm. johtamisen kehittäminen, kollektiivisen vastuunottamisen lisääminen, tiimin tavoitteen ja/tai olemassaolon selkeyttäminen, vuorovaikutuksen parantaminen, ryhmä- ja tiimitaitojen kehittäminen, päätöksenteon tehostaminen, tuottavuuden parantaminen ja työryhmän sitouttaminen.

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen.Tiimicoachingissa pyritään valjastamaan tiimin jäsenten voimavarat tiimin tueksi. Tiimicoachingin tavoitteena on yhteisten tavoitteiden asettamisen ja niihin pääsemisen lisäksi lisätä ja vahvistaa tiimin kollektiivista johtamista ja yhdessä oppimista. Tiimicoaching on kustannustehokas tapa tuoda coaching koko tiimin hyväksi.

Tiimicoachingin avulla olen ollut auttamassa kahta työryhmää uuden toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Lisäksi coachasin yrityksen myyntitiimiä vuorovaikutuksen parantamisessa ja yhteisen tavoitteen ja toimenkuvan selkeyttämisessä.

Tiimivalmennuksessa harjoitellaan coachaavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, rakantavaa palautteen antamista, läsnäoloa ja vahvoja kysymyksiä. Näiden lisäksi valmennuksessa on ryhmäcoachingia (= yksilöcoaching, joka tapahtuu ryhmässä) ja tiimi saa työkaluja coachaavan vuorovaikutustyylin juurruttamiseen työyhteisössä.

Katso esimerkki-case.

Lue myös palautteen antamisesta kirjoittamani blogi.  

MITÄ PROSESSIN JÄLKEEN?

En ole coach, joka tulee paikalle, hoitaa prosessin ja häviää sen jälkeen. Minulle on tärkeää yksilön ja/tai tiimin kehittymisessä auttamisen lisäksi se, että coachingista/valmennuksesta saavutettua hyötyä seurataan ja arvioidaan. Siksi haluan olla partnerisi myös prosessin jälkeen.

Tästä syystä kaikkiin coaching- ja valmennuspaketteihin sekä erikseen suunniteltuihin prosesseihin sisältyy aina seurantatapaaminen, joka pidetään prosessin päätyttyä sovittuna ajankohtana.

Tässä tapaamisessa reflektoidaan sitä, mitä prosessin jälkeen on tapahtunut ja mikä on eri tavalla, kuin ennen prosessia. Samalla arvioinnin kohteeksi tulee myös se, jos toivottua muutosta ei olekaan tapahtunut. 

Tämä tapaaminen on hyödyksi sinulle. Pääset arvoimaan tilannetta, kehitystä, muutosta ja myös minua ja toimintatapojani. Tämä tapaaminen on hyödyksi siis myös minulle, koska tällä tavalla pystyn arvioimaan palveluni laatua saamani palautteen avulla ja näin ollen pystyn kehittymään itse coachina ja myös ihmisenä. Reilua, eikö?

TUTUSTU COACHING-PAKETTEIHIN JA HINTOIHIN

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ NIIN VOIDAAN KESKUSTELLA TARKEMMIN.